.
.
.
.
.
.
.
.
..

.Copyright: AlinaH, Februar 2017®
 

Nach dem Prüfungsprogramm Hanbo-Jutsu im Deutschen Ju-Jutsu Verband
Hanbo-Jutsu / Hanbo-JitsuAfter the examination program Hanbo-Jutsu in the German Ju-Jutsu Association
Hanbo-Jutsu / Hanbo-Jitsu